ACTUEEL

Vakantiedagen: hoe zit het ook alweer?


Iedere werknemer in Nederland heeft op grond van de wet recht op een aantal vakantiedagen. Hij kan per jaar aanspraak maken op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als iemand bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, heeft hij recht op 80 wettelijke vakantie-uren per jaar. Aan degene die een deel van het jaar in dienst is geweest, wordt een evenredig aantal vakantiedagen toegekend. Als iemand op jaarbasis recht heeft op 25 vakantiedagen en een half jaar in dienst is, heeft hij recht op 12,5 vakantiedagen. De hoofdregel is verder dat een werknemer geen vakantiedagen opbouwt over de tijd dat hij zijn werkzaamheden niet heeft verricht. Daarop bestaan tal van uitzonderingen: tijdens de zwangerschap van een vrouwelijke werknemer verwerft zij het normale aantal vakantiedagen, tijdens het houden van vakantie gaat de opbouw gewoon door evenals bij ziekte.

De werkgever stelt de vakantie van een werknemer vast overeenkomstig diens wensen tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. Als een werknemer een voorstel indient en de werkgever niet binnen twee weken reageert, wordt de aanvraag geacht te zijn goedgekeurd. Als er sprake is van gewichtige redenen heeft de werknemer in ieder geval recht op twee aaneengesloten weken of twee maal een week vakantie. Als een vakantie die in eerste instantie is goedgekeurd wegens gewichtige redenen gewijzigd moet worden, vergoedt de werkgever de schade die de werknemer daardoor lijdt.

Dagen waarop een werknemer tijdens zijn vakantie ziek is gelden niet als vakantie. Wel dient de werknemer in deze periode de ziekteverzuimvoorschriften na te leven.

Wettelijke vakantiedagen kunnen niet omgezet worden in een financiële vergoeding. Dit kan echter wel als de werknemer uit dienst gaat en nog recht op vakantiedagen heeft. De werkgever mag die dan uitbetalen. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin ze zijn ontstaan. Iemand die in 2014 van de 25 vakantiedagen die hij had op 1 juli nog zes dagen overheeft verliest deze dagen. Dit is anders als de werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij schriftelijke overeenkomst kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden. Let wel: deze regeling geldt sinds 1 januari 2012. Voor dagen die zijn opgebouwd voor deze datum geldt de oude regeling. Daarvoor geldt een vervalregeling van vijf jaar.

Naast het minimum aantal vakantiedagen hebben werknemers vaak op grond van hun arbeidsovereenkomst of cao nog recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Hiervoor gelden andere regels. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden uitbetaald door de werkgever. Bovendien dient een werknemer zijn bovenwettelijke vakantiedagen binnen 5 jaar na het opbouwjaar op te nemen. Daarna komen deze dagen te vervallen.