Arbeidsrecht:Slapend dienstverband

Als een werknemer twee jaar onafgebroken arbeidsongeschikt is, mag een werkgever het dienstverband beeindigen. Omdat er dan een transitievergoeding verschuldigd is, doen veel werkgevers dit niet. Vraag advies voor uw situatie.

Compensatieregeling werkgevers bij opzeggen dienstverband langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Werkgevers kunnen de arbeidsovereenkomst met werknemers die 104 weken onafgebroken ziek zijn en voor wie er geen uitzicht is op herstel binnen de daarop volgende zes maanden beëindigen. Daarvoor moet toestemming van het UWV worden verkregen. Als zo’n beëindiging plaatsvindt is de werkgever verplicht om een transitievergoeding aan de werknemer te betalen, mits deze minimaal twee jaar in dienst is geweest bij de werkgever. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardig. Ze hebben gedurende twee jaar het loon doorbetaald en aan alle re-integragtieverplichtingen voldaan en moeten nu ook nog een transitievergoeding betalen. 

Slapend dienstverband 

Sommige werkgevers laten daarom het dienstverband ‘slapend’ voortbestaan. De werknemer verricht niet langer werkzaamheden, de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever is geëindigd. Het UWV neemt deze over. Een transitievergoeding is niet verschuldigd. Dit betekent dat het dienstverband alleen nog op papier bestaat.

Nadelen slapend dienstverband

Dat zou een aantal nadelen kunnen hebben, maar veel werkgevers vinden die nadelen niet opwegen tegen het voordeel van het achterwege laten van de transitievergoeding. De nadelen zijn onder andere dat de werknemer zijn recht behoudt om te worden gere-integreerd in passend werk bij de eigen of een andere werkgever, als zijn gezondheidssituatie dat weer toelaat. Voor de werkgever is dit niet altijd een gewenste situatie. Ook is in recente rechtspraak bepaald dat een werkgever, ondanks het feit dat hij na 104 weken niet langer gehouden was loon tijdens ziekte te betalen, de door de werknemer in die periode opgenomen vakantiedagen moest uitbetalen.

Wet compensatie transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Inmiddels is de situatie gewijzigd. Op 5 juli 2018 is door de Tweede en op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer een wet aangenomen: Wet compensatie transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Uitgangspunten wet: 

• Het UWV zal werkgevers compenseren voor de betaalde transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en voor kosten die zijn gemaakt om de transitie van een werknemer te bevorderen of zijn inzetbaarheid te verbeteren als ze in mindering zijn gebracht op de transitievergoeding.

• De compensatie wordt verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daartegenover staat een verhoging van de premie.

• De compensatie geldt ongeacht de beëindigingswijze van de arbeidsovereenkomst. Dus zowel bij opzegging na een UWV-procedure als bij wederzijds goedvinden.

• De compensatie is maximaal de hoogte van de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt. Verder zal de compensatie nooit meer zijn dan het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer (exclusief werkgeverslasten). Een eventuele periode van een verlengde loondoorbetalingsplicht vanwege een opgelegde loonsanctie wordt niet meegenomen bij de berekening.

• UWV beslist over de aanvraag voor compensatie.

• De vergoedingsregeling krijgt terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

• Er geldt een termijn van zes maanden voor het aanvragen van de compensatie vanaf de datum van indiensttreding van de wet (vermoedelijk 1 april 2020) of vanaf de datum van uitbetaling van de transitievergoeding als die daarna gelegen is.

Wat moet u doen met een slapend dienstverband? 

Dit alles leidt ertoe dat het zinvol en economisch verstandig is geworden om slapende dienstverbanden op zo kort mogelijke termijn te beëindigen. De hoogte van de verschuldigde transitievergoeding loopt gedurende het 'slapend houden' van het dienstverband immers alleen maar op. Voor de financiële gevolgen van de beëindiging worden werkgevers gecompenseerd. Let wel: dat zal pas na 1 april 2020 gebeuren, maar wel met terugwerkende kracht. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte laat voortduren, zal het UWV geen compensatie toekennen voor de periode dat het dienstverband slapend is gehouden. Het is wel van belang dat goed wordt gedocumenteerd dat een transitievergoeding is betaald vanwege het beëindigen van een dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Zowel bij beëindiging via UWV of Kantonrechter als bij wederzijds goedvinden dienen de stukken die daarvan het bewijs zijn goed te worden bewaard. Ook is de arbeidsovereenkomst van de werknemer van belang, naast de bewijzen van de duur van de ziekteperiode, van de loondoorbetaling (loonstroken) en van de betaling van de transitievergoeding.NEEM CONTACT OP VOOR JURIDISCH ADVIES