Nieuwsbrief
Mei 2024


Inkomstenbelasting: geld verdienen met middeling

In Nederland bestaat een regeling die bedoeld is om mensen te helpen die te maken hebben met sterk wisselende inkomens in opeenvolgende jaren, waardoor ze mogelijk onnodig veel belasting betalen. Dit is de middelingsregeling.
Wisselt uw inkomen uit werk en woning jaarlijks sterk? Verdient u bijvoorbeeld in een bepaald jaar veel meer dan in het jaar daarvoor? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u in het afgelopen jaar bent begonnen met werken of als u juist gestopt bent met werken. Ook zzp'ers en andere ondernemers kunnen hiermee te maken hebben. Ook als u een transitie- of ontslagvergoeding hebt ontvangen, kunt u te maken hebben met jaarlijks sterk variërende inkomens. U betaalt dan mogelijk meer belasting dan bij een gelijkmatig jaarlijks inkomen. In dat geval kunt dan u de Belastingdienst vragen om middeling.

Als de Belastingdienst uw verzoek goedkeurt, krijg u het verschil terugbetaald.
Het doel van deze regeling is om belastingbetalers te compenseren voor het feit dat progressieve belastingtarieven nadeliger kunnen uitpakken bij sterk wisselende inkomens. De regeling wordt afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. U dient wel een definitieve aanslag te hebben ontvangen die niet meer openstaat voor bezwaar.
Laat geen geld liggen. Voor een berekening of meer informatie neem contact op:


Tel: 00-31-6-14742709
E-mail: jurad@mrmastenbroek.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------
Vakantiedagen tijdens slapend dienstverband

Wat is een slapend dienstverband?
Tijdens een slapend dienstverband is een werknemer nog formeel in dienst bij een werkgever, maar feitelijk verricht hij geen werk meer en ontvangt hij ook geen loon. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een werknemer langdurig ziek is en na de verplichte loondoorbetalingsperiode van twee jaar geen arbeid meer verricht maar de werkgever het dienstverband niet officieel beëindigt. Werkgevers houden soms slapende dienstverbanden in stand om de transitievergoeding te vermijden die normaal gesproken bij ontslag verschuldigd is. Zij doen dit ondanks het feit dat het UWV, als beide partijen voldoende hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen, een ontslagvergunning aan de werkgever zal verlenen. In recente jaren zijn er in Nederland rechtszaken geweest over de rechtmatigheid van slapende dienstverbanden. Dat heeft geleid tot meer duidelijkheid en regelgeving rondom dit onderwerp.


Het is toegestaan om een dienstverband slapend te houden. Sinds er wetgeving is gekomen die inhoudt dat het UWV de betaling van de transitievergoeding na twee jaar onafgebroken ziekte overneemt, wordt hier wel steeds minder gebruik van gemaakt. Een werkgever heeft dan immers geen reden meer voor het laten voortbestaan van het dienstverband. Daar zijn vooral nadelen aan verbonden.

Opbouw vakantiedagen
Na 104 weken (twee jaar) arbeidsongeschiktheid houdt de loonbetalingsverplichting voor de werkgever in principe op. De werknemer kan een WIA-uitkering aanvragen. Bij toekenning daarvan neemt het UWV de loonbetalingsverplichting over. Met het ophouden van de loonbetalingsverplichting eindigt tevens de opbouw van vakantiedagen. Deze opbouw is gekoppeld aan het ontvangen van loon.

Reeds opgebouwde rechten op vakantie
Een werknemer behoudt reeds opgebouwde rechten op vakantie. Deze moet zijn werkgever bij het einde van het dienstverband alsnog aan hem uitbetalen. Uitbetaling tijdens het dienstverband is niet toegestaan maar een werknemer kan wel aangeven dat hij zijn vakantiedagen wil opnemen. Dat komt er feitelijk op neer dat de werkgever die dagen alsnog moet uitbetalen en er verandert feitelijk niets voor de werknemer.

Europese rechtspraak
het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft meermalen gesteld dat een zieke werknemer in het geval van het opnemen van vakantiedagen recht heeft op het loon dat hij zou krijgen als hij (nog) zou werken. De zieke werknemer dient gelijk te worden gesteld aan de werknemers die in die periode daadwerkelijk hebben gewerkt. Als deze (zieke) werknemer gewoon zou hebben gewerkt, zou hij dus recht hebben op zijn gewone, volledige salaris (100%). Dat is gelijk aan het vakantieloon waar hij nu ook recht op heeft, ondanks het feit dat het een slapend dienstverband is.

Contact opnemen
Voor vragen hierover, kunt u contact met mij opnemen:
Tel: 00-31-6-14742709
E-mail: jurad@mrmastenbroek.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welke vragen mag een potentiële werkgever niet stellen tijdens een sollicitatiegesprek?

Verboden vragen
De volgende vragen mag een werkgever op grond van de wet niet stellen aan een sollicitant:

• Ben je zwanger?
• Ben je moslim, jood, christen, atheïst?
• Ben je PVV’er, PvdA’er, SP’er, VVD’er?
• Ben je homo, transgender, hetero?
• Ben je getrouwd, gescheiden, single?
• Ben je ziek?

Het gaat er dan niet om of de werkgever de vragen letterlijk stelt. Waarschijnlijk zal deze de meeste van deze vragen niet direct stellen. Het is echter ook niet de bedoeling om vragen te stellen die er op gericht zijn om op een indirecte manier achter deze informatie te komen.

Wettelijke regels discriminatie
Volgens artikel 1 van de Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling mag een werkgever geen onderscheid maken op grond van:
godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat.

Artikel 1 Grondwet:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Daarnaast staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte dat er geen onderscheid gemaakt mag worden op basis van gezondheid. Over al deze zaken mogen dus geen vragen worden gesteld en ook in de vacaturetekst mag er niets over vermeld staan. Dat is discriminatie.

Uitzonderingen in de wet
Er zijn echter enkele uitzonderingen vastgelegd in de wet.
De algemene regel zegt dat het maken van onderscheid alleen mag als er vanuit objectief oogpunt een legitiem doel is en het echt noodzakelijk is in verband met de functie die uitgeoefend moet worden.

Legitiem doel
Als het geslacht bijvoorbeeld echt bepalend is voor de uitoefening van de functie, mag hier wel onderscheid in gemaakt worden. Daarbij kan men denken aan beroepen waarbij zoveel fysieke kracht nodig is dat een vrouw die doorgaans niet heeft.

Positief discrimineren mag soms
In sommige gevallen mag er wel positief gediscrimineerd worden. Als er bijvoorbeeld een maatregel wordt genomen om meer banen te creëren voor vrouwen of personen uit een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep, mag er wel gevraagd worden naar deze zaken (ras en geslacht) in een vacaturetekst en tijdens een sollicitatiegesprek. Met name bij overheidsfuncties komt dat nogal eens voor.

Kerkgenootschappen of andere ideologische organisaties
De wet is in zijn geheel niet van toepassing op functies binnen kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag. Zo mag er bijvoorbeeld bij een joods verzorgingstehuis wel gevraagd worden naar personeel met een joodse achtergrond.

Zwangerschap
Vragen naar een eventuele zwangerschap of kinderwens is in principe verboden. In de Wet gelijke behandeling staat namelijk: 'Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap.' Als iemand uit zichzelf informatie dienaangaande verstrekt kan een werkgever daar niets aan doen maar mag hij die niet betrekken in de keuze die hij voor een bepaalde kandidaat maakt.

Uitzondering:
Als een werkgever echt naar (mogelijke) zwangerschap, bevalling en moederschap moet vragen uit 'bescherming van de vrouw en/of het (ongeboren) kind', mag het wel. Als het bijvoorbeeld gaat om het uitoefenen van een zeer gevaarlijk beroep - waarbij buiten de periode van zwangerschapsverlof nog gevaarlijke situaties kunnen ontstaan - mag een werkgever dus wel vragen of iemand zwanger is. Hierbij kan men denken aan functies bij Defensie, de functie van piloot of functies waarbij de toekomstige werknemer met bepaalde (giftige) stoffen in aanraking kan komen.

Gezondheid
Een werkgever mag in principe niet vragen naar de gezondheid van een sollicitant. Ook mag hij niet vragen naar zijn medische geschiedenis of naar zijn ziekteverzuim bij een vorige werkgever. Wel mag de vraag gesteld worden of de sollicitant zelf denkt in staat te zijn om het werk met de bijbehorende fysieke en mentale belasting uit te voeren, zolang men maar niet maar medische details vraagt.

Nieuwsbrief januari 2024


Thuiswerken en wet- en regelgeving


Thuiswerkregeling
Er wordt steeds meer thuisgewerkt. Thuiswerken is een ingeburgerd werkwoord geworden. Als een werkgever het voor bepaalde functies of functiegroepen mogelijk wil maken om thuis te werken, is het verstandig om na te denken over de voorwaarden waaronder dit dient plaats te vinden. Het is verstandig om de van toepassing zijnde regels en regelingen vast te leggen in een thuiswerkregeling. In een thuiswerkregeling kunnen de volgende algemene zaken worden geregeld.

• in welke functies (of functiegroepen) thuis kan worden gewerkt;
• het aantal dagen dat de werknemer thuis kan werken (bijvoorbeeld maximaal twee dagen
per week of de helft van de werktijd) om te voorkomen dat werknemers op al te grote
afstand van hun werk komen te staan);
• bereikbaarheid/tijdstippen;
• werkplekinrichting door de werkgever, vergoeding;
• hoe de controle op de werkplek plaatsvindt, arbeidsomstandigheden;
• vergoedingen voor gebruik privé-uitrusting en -middelen;
• eventuele geheimhouding en beveiliging bedrijfsgegevens;
• eventuele aansprakelijkheid (computervirussen, beschadiging bedrijfsmiddelen, et cetera).
De thuiswerkregeling kunt u (indien beschikbaar) publiceren op het intranet of opnemen in een
personeelsreglement/personeelshandboek.

Thuiswerkovereenkomst
Het is verstandig om een individuele thuiswerkovereenkomst af te sluiten als een werknemer gebruik
wil maken van de thuiswerkregeling en de werkgever daarmee akkoord gaat. In een
thuiswerkovereenkomst komen zaken aan de orde als:
• de dagen of uren waarop de werknemer thuiswerkt;
• de manier en de tijdstippen waarop de werknemer bereikbaar is voor klanten en collega’s;
• de manier waarop de werkplek is ingericht;
• de beveiliging van de apparatuur;
• de vergoeding die de werkgever geeft voor de inrichting van de werkplek;
• de vergoeding die de werkgever geeft voor het gebruik van privémiddelen;
• de manier waarop de controle van de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek in zijn
werk gaat;
• de aansprakelijkheid bij schade aan apparatuur of bedrijf (bijvoorbeeld door
computervirussen).

Arbo-wetgeving
Bij thuiswerken blijft de werkgever verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek en materialen waarmee hij arbeid laat verrichten. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer eventueel lijdt in de uitoefening van zijn werk, als deze schade het gevolg is van de werkzaamheden. Hierbij gaat het zowel om schade als gevolg van fysieke als psychische klachten. De werkgever kan slechts ontsnappen aan aansprakelijkheid als hij kan aantonen dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van dit laatste is in de praktijk bijna nooit sprake. Onder de verplichtingen die de werkgever moet nakomen, vallen onder meer de verplichtingen die hij heeft op grond van de Arbowetgeving.

Fiscale regels
Voor de werkruimte thuis zijn verschillende fiscaal gunstige regels van toepassing, zoals voor de
inrichting, de apparatuur en overige voorzieningen. Voor de overige voorzieningen moet onderscheid
worden gemaakt naar de werkruimte thuis die kwalificeert als werkplek in de zin van de fiscale wet-
en regelgeving en de werkruimte thuis die niet kwalificeert als werkplek.

_____________________________________________________________________________

Strategieën voor het beperken van aansprakelijkheid van bedrijven
Behalve geld verdienen is het besparen van geld en het voorkomen van financiële schade bij ieder bedrijf een prioriteit. Het beperken van aansprakelijkheid is een belangrijk aspect om daarbij in ogenschouw te nemen. Er zijn verschillende strategieën die bedrijven kunnen gebruiken om hun aansprakelijkheid en daaruit eventuele voortvloeiende schade te beperken:

Allereerst is daar de juridische structuur van het bedrijf. Wie niet met zijn privévermogen aansprakelijk wil zijn, doet er goed aan na te denken over het oprichten van een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV).

Vervolgens is het zaak om als bedrijf je contracten of overeenkomsten in orde te hebben. Daarin kan (een deel van) de aansprakelijkheid worden uitgesloten. Zorg voor duidelijke en gedetailleerde contracten en overeenkomsten die door een juridisch specialist zijn opgesteld of gecontroleerd. Specificeer voorwaarden, garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen in contracten om de aansprakelijkheid te beperken in geval van geschillen. Voeg clausules toe aan contracten die de aansprakelijkheid beperken, zoals uitsluitingsclausules, beperking van aansprakelijkheid en schadebeperkingsclausules.

Stel algemene voorwaarden op die op alle contractuele relaties van toepassing worden verklaard en stel ze ter hand. Zo is een hoop financiële narigheid te voorkomen.

Voor het geval het toch misgaat kan het verstandig zijn om deugdelijke verzekeringen te hebben afgesloten. Voorbeelden zijn een aansprakelijkheidsverzekering, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en eventueel een productaansprakelijkheidsverzekering.

Verder is het van belang ook een dusdanig bedrijfsbeleid te voeren dat de kans op schade en aansprakelijkheid wordt geminimaliseerd. Implementeer en handhaaf strikte bedrijfsprotocollen en beleidsmaatregelen om risico's te verminderen. Training van werknemers kan ook bijdragen aan het minimaliseren van fouten die tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Train personeel regelmatig op het gebied van naleving van regelgeving, ethiek en bedrijfsrichtlijnen. Bewustwording kan helpen bij het voorkomen van situaties die tot aansprakelijkheid kunnen leiden.

Bij het aangaan van zakelijke connecties zoals fusies is het van belang een behoorlijk due-diligence-onderzoek te laten uitvoeren. Tijdens het due-diligence-onderzoek wordt een onderneming of een persoon zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld omzetcijfers, vennootschapstructuur of mogelijke relaties met economische criminaliteit, zoals corruptie en belastingfraude. Identificeer en beheer potentiële risico's vóór het aangaan van verplichtingen. Voor je het weet neem je een hoop financiële ellende over.

Bescherm verder producten, merken, recepten, foto’s, logo’s en nog veel meer door de intellectuele eigendom daarvan goed te regelen. Dit kan door middel van het registreren van patenten en handelsmerken. Dit kan het risico op geschillen verminderen en de waarde van het bedrijf vergroten.

Implementeer veiligheidsmaatregelen om letsel of schade te voorkomen. Dit kan variëren van fysieke veiligheidsmaatregelen tot strikte naleving van industrienormen. Houdt ook de Arbowetgeving in het oog.

Het is belangrijk op te merken dat de effectiviteit van deze strategieën kan variëren en dat het verstandig is om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alle aspecten van aansprakelijkheidsbeperking correct worden behandeld.

_______________________________________________________________________________

Over mij(n kantoor)
Op 1 januari jl. mocht ik vieren dat mijn kantoor alweer 25 jaar bestaat. In die jaren heb ik honderden cliënten mogen ondersteunen, zowel ondernemers als particulieren. Vele honderden zaken zijn door mijn handen gegaan. Er is veel veranderd, niet in het minst door de toenemende digitalisering. Zo werk ik zoveel mogelijk papierloos, overleg ik desgewenst online met mijn cliënten en anderen en maak ik gebruik van de mogelijkheden om mijn cliënten onderweg van dienst te zijn als dat nodig is.

Wat niet is veranderd is dat de mens achter de zaak nog steeds voorop staat. Ik zou mijn werk niet kunnen doen als dat alleen maar zou bestaan uit het achter een beeldscherm zitten en dossiers bestuderen. Juist het verhaal van de mensen waarover die dossiers of zaken gaan interesseren me en maken dat ik gemotiveerd ben om voor ieder mens achter iedere zaak het beste resultaat te verkrijgen of het nu gaat om professionals of 'gewone burgers'. Mijn hart ligt, mede als gevolg hiervan, bij kleine ondernemingen en werknemers. Ik hoop u nog vele jaren te mogen bijstaan. 

Verplicht op cursus voor de baas?

Is een werknemer verplicht om op verzoek van de werkgever een cursus of opleiding te volgen? En als dat zo is, is hij dan ook verplicht daar vrije tijd aan te besteden? Een en ander is afhankelijk van de concrete situatie. Hierbij spelen goed werkgever- en werknemerschap een rol, de afspraken in de arbeidsovereenkomst en een eventueel toepasselijke cao.

Goed werkgever- en werknemerschap
De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Dat staat in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Wat deze begrippen inhouden is in veel rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) vastgelegd. Voor de vraag of een werknemer verplicht kan worden om voor zijn werk een cursus of opleiding te volgen zijn de normen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap van belang. Daarnaast is van belang of hierover iets is opgenomen in de arbeidsovereenkomst en of er een cao van toepassing is die hierover iets bepaalt.

Bepalingen over studie in de arbeidsovereenkomst
Als in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat een werknemer een cursus of opleiding dient te volgen in het kader van zijn functie, dan moet een werknemer van goede huize komen om hier onderuit te komen. Afspraak is afspraak. Als met naam en toenaam is opgenomen om welke cursus of opleiding het gaat dan zal er niet veel discussie mogelijk zijn.

Eigen tijd of werktijd
Een werkgever doet er bovendien verstandig aan om ook het een en ander op te nemen over de tijd die de werknemer hieraan besteedt. Het volgen van een cursus is in beginsel werktijd. Dit geldt temeer als deze cursus op verzoek van de werkgever wordt gevolgd. Deze tijd zal ofwel moeten worden betaald of moeten worden vervangen door vrije tijd op een ander moment. Ook kan worden overeengekomen dat zowel de werknemer als de werkgever tijd investeren. Ten slotte is het mogelijk dat de werkgever de kosten van de cursus voor zijn rekening neemt en de werknemer die cursus in zijn vrije tijd doet. Dat zal met name voorkomen als de cursus op verzoek van de werknemer wordt gevolgd.

Terugbetalen studiekosten
In veel arbeidsovereenkomsten staat bovendien een bepaling over het terugbetalen van het cursusgeld als de werknemer de onderneming verlaat. Er zal vaak sprake zijn van een 'glijdende schaal'. Dat wil zeggen dat de terugbetalingsverplichting van de werknemer tijdens de vastgestelde periode evenredig zal afnemen. Als hierover niets in de arbeidsovereenkomst is opgenomen zullen de kosten doorgaans voor rekening van de werkgever blijven.

Studie in de cao
In veel cao's is het onderwerp studie geregeld. Voor een aantal functies is het van groot belang dat de werknemers die onder de cao vallen regelmatig bijgeschoold worden. Men kan hierbij denken aan politie-functionarissen of piloten. Zij zullen regelmatig moeten worden nageschoold om te blijven voldoen aan de eisen die hun functie stelt. Zij worden dan ook verplicht om aan scholing deel te nemen. Vaak is ook in de cao een regeling opgenomen omtrent de tijd die hierin geïnvesteerd wordt en de kosten die aan de opleiding zijn verbonden. Het mag duidelijk zijn dat een werknemer zich hieraan heeft te conformeren. In veel cao's is ook voor de werkgever de verplichting opgenomen om werknemers op te leiden.

Voorwaarden scholing schriftelijk vastleggen
Een werkgever die investeert in de kennis en vaardigheden van een werknemer doet er verstandig aan om met een werknemer een overeenkomst te sluiten waarin wordt opgenomen wie de cursus betaalt, of deze in werktijd of in eigen tijd plaatsvindt, welke gevolgen er zijn verbonden aan het niet halen van examens en of en hoeveel de werknemer aan opleidingskosten moet terugbetalen als hij voor het einde van de cursus of binnen een korte periode na het afronden van een opleiding ontslag neemt of krijgt.

Niets geregeld over studie in de arbeidsovereenkomst of de cao
Als er niets geregeld is in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst kunnen er vragen rijzen omtrent verplichte deelname aan cursussen of opleidingen door de werknemer. Ook kan het juist de werknemer zijn die vindt dat hij recht heeft op scholing terwijl de werkgever daarvan de noodzaak niet inziet. In dergelijke gevallen dient een belangenafweging te worden gemaakt. Goed werkgever- en werknemerschap komen om de hoek kijken. Werkgevers hebben behoefte aan goed opgeleide werknemers. Het kan daarom in hun belang zijn om werknemers op te (laten) leiden om meer kennis en vaardigheden te verwerven zodat zij hun functie nog beter kunnen uitoefenen. Dit is ook van belang om de concurrentie een stapje voor blijven. Bovendien kunnen de werkzaamheden in minder tijd of efficiënter worden uitgevoerd.

Verplicht op cursus voor de baas
Ten slotte kan een waardevolle werknemer zo klaargestoomd worden voor een hogere functie, iets dat in zowel het belang van de werkgever als de werknemer kan zijn. Als een werkgever kan beargumenteren dat het volgen van een opleiding of een cursus door een werknemer nodig of gewenst is voor het goed uitvoeren van zijn functie, dan kan een werknemer doorgaans verplicht worden tot het volgen van een opleiding of cursus.

Studeren in werktijd
De tijd die de werknemer hieraan besteedt is in principe werktijd. De werknemer heeft over die tijd dus recht op loon of vervangende vrije tijd. Als er omstandigheden zijn waardoor het voor een werknemer niet mogelijk of wenselijk is om een opleiding te volgen dan dient de werknemer dat te kunnen aantonen. De werkgever zal daarmee dan rekening moeten houden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een werknemer privé-omstandigheden heeft die het volgen van een opleiding op dat moment bemoeilijken zoals een zieke partner of een ziek kind waarvoor hij de zorg heeft.

Scholing op verzoek werknemer
Het zal doorgaans lastiger voor een werknemer zijn om bij de werkgever af te dwingen dat deze hem een opleiding of cursus laat volgen op kosten van het bedrijf of in werktijd. Als de werkgever de noodzaak daarvan niet inziet en de werknemer niet kan aantonen dat bepaalde kennis noodzakelijk is voor het adequaat functioneren, dan rest hem niets anders dan de opleiding in zijn eigen tijd en voor eigen kosten te volgen. Dit kan anders zijn, als de werkgever, zoals hierboven al is aangestipt, op grond van de cao een verplichting heeft om zijn werknemers op te laten leiden.

Diploma halen
De werknemer die op kosten van de baas een opleiding volgt, al dan niet vrijwillig, dient zich ervoor in te zetten de opleiding zo goed mogelijk af te ronden. Het kan voor de functie die hij uitoefent bovendien noodzakelijk zijn dat hij een bepaald diploma of certificaat behaalt. Op termijn kan het ontbreken van een noodzakelijk diploma of certificaat zelfs aanleiding zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Op zichzelf is het weigeren deel te nemen aan scholing overigens geen reden voor ontslag op staande voet. Wel kunnen de omstandigheden ertoe leiden dat een ontslag op grond van het ontbreken van de benodigde kennis terecht wordt gegeven, zeker op de langere termijn. 

Nieuwsbrief januari 2024


Thuiswerken en wet- en regelgeving


Thuiswerkregeling
Er wordt steeds meer thuisgewerkt. Thuiswerken is een ingeburgerd werkwoord geworden. Als een werkgever het voor bepaalde functies of functiegroepen mogelijk wil maken om thuis te werken, is het verstandig om na te denken over de voorwaarden waaronder dit dient plaats te vinden. Het is verstandig om de van toepassing zijnde regels en regelingen vast te leggen in een thuiswerkregeling. In een thuiswerkregeling kunnen de volgende algemene zaken worden geregeld.

• in welke functies (of functiegroepen) thuis kan worden gewerkt;
• het aantal dagen dat de werknemer thuis kan werken (bijvoorbeeld maximaal twee dagen
per week of de helft van de werktijd) om te voorkomen dat werknemers op al te grote
afstand van hun werk komen te staan);
• bereikbaarheid/tijdstippen;
• werkplekinrichting door de werkgever, vergoeding;
• hoe de controle op de werkplek plaatsvindt, arbeidsomstandigheden;
• vergoedingen voor gebruik privé-uitrusting en -middelen;
• eventuele geheimhouding en beveiliging bedrijfsgegevens;
• eventuele aansprakelijkheid (computervirussen, beschadiging bedrijfsmiddelen, et cetera).
De thuiswerkregeling kunt u (indien beschikbaar) publiceren op het intranet of opnemen in een
personeelsreglement/personeelshandboek.

Thuiswerkovereenkomst
Het is verstandig om een individuele thuiswerkovereenkomst af te sluiten als een werknemer gebruik
wil maken van de thuiswerkregeling en de werkgever daarmee akkoord gaat. In een
thuiswerkovereenkomst komen zaken aan de orde als:
• de dagen of uren waarop de werknemer thuiswerkt;
• de manier en de tijdstippen waarop de werknemer bereikbaar is voor klanten en collega’s;
• de manier waarop de werkplek is ingericht;
• de beveiliging van de apparatuur;
• de vergoeding die de werkgever geeft voor de inrichting van de werkplek;
• de vergoeding die de werkgever geeft voor het gebruik van privémiddelen;
• de manier waarop de controle van de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek in zijn
werk gaat;
• de aansprakelijkheid bij schade aan apparatuur of bedrijf (bijvoorbeeld door
computervirussen).

Arbo-wetgeving
Bij thuiswerken blijft de werkgever verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek en materialen waarmee hij arbeid laat verrichten. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer eventueel lijdt in de uitoefening van zijn werk, als deze schade het gevolg is van de werkzaamheden. Hierbij gaat het zowel om schade als gevolg van fysieke als psychische klachten. De werkgever kan slechts ontsnappen aan aansprakelijkheid als hij kan aantonen dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van dit laatste is in de praktijk bijna nooit sprake. Onder de verplichtingen die de werkgever moet nakomen, vallen onder meer de verplichtingen die hij heeft op grond van de Arbowetgeving.

Fiscale regels
Voor de werkruimte thuis zijn verschillende fiscaal gunstige regels van toepassing, zoals voor de
inrichting, de apparatuur en overige voorzieningen. Voor de overige voorzieningen moet onderscheid
worden gemaakt naar de werkruimte thuis die kwalificeert als werkplek in de zin van de fiscale wet-
en regelgeving en de werkruimte thuis die niet kwalificeert als werkplek.

_____________________________________________________________________________

Strategieën voor het beperken van aansprakelijkheid van bedrijven
Behalve geld verdienen is het besparen van geld en het voorkomen van financiële schade bij ieder bedrijf een prioriteit. Het beperken van aansprakelijkheid is een belangrijk aspect om daarbij in ogenschouw te nemen. Er zijn verschillende strategieën die bedrijven kunnen gebruiken om hun aansprakelijkheid en daaruit eventuele voortvloeiende schade te beperken:

Allereerst is daar de juridische structuur van het bedrijf. Wie niet met zijn privévermogen aansprakelijk wil zijn, doet er goed aan na te denken over het oprichten van een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV).

Vervolgens is het zaak om als bedrijf je contracten of overeenkomsten in orde te hebben. Daarin kan (een deel van) de aansprakelijkheid worden uitgesloten. Zorg voor duidelijke en gedetailleerde contracten en overeenkomsten die door een juridisch specialist zijn opgesteld of gecontroleerd. Specificeer voorwaarden, garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen in contracten om de aansprakelijkheid te beperken in geval van geschillen. Voeg clausules toe aan contracten die de aansprakelijkheid beperken, zoals uitsluitingsclausules, beperking van aansprakelijkheid en schadebeperkingsclausules.

Stel algemene voorwaarden op die op alle contractuele relaties van toepassing worden verklaard en stel ze ter hand. Zo is een hoop financiële narigheid te voorkomen.

Voor het geval het toch misgaat kan het verstandig zijn om deugdelijke verzekeringen te hebben afgesloten. Voorbeelden zijn een aansprakelijkheidsverzekering, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en eventueel een productaansprakelijkheidsverzekering.

Verder is het van belang ook een dusdanig bedrijfsbeleid te voeren dat de kans op schade en aansprakelijkheid wordt geminimaliseerd. Implementeer en handhaaf strikte bedrijfsprotocollen en beleidsmaatregelen om risico's te verminderen. Training van werknemers kan ook bijdragen aan het minimaliseren van fouten die tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Train personeel regelmatig op het gebied van naleving van regelgeving, ethiek en bedrijfsrichtlijnen. Bewustwording kan helpen bij het voorkomen van situaties die tot aansprakelijkheid kunnen leiden.

Bij het aangaan van zakelijke connecties zoals fusies is het van belang een behoorlijk due-diligence-onderzoek te laten uitvoeren. Tijdens het due-diligence-onderzoek wordt een onderneming of een persoon zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld omzetcijfers, vennootschapstructuur of mogelijke relaties met economische criminaliteit, zoals corruptie en belastingfraude. Identificeer en beheer potentiële risico's vóór het aangaan van verplichtingen. Voor je het weet neem je een hoop financiële ellende over.

Bescherm verder producten, merken, recepten, foto’s, logo’s en nog veel meer door de intellectuele eigendom daarvan goed te regelen. Dit kan door middel van het registreren van patenten en handelsmerken. Dit kan het risico op geschillen verminderen en de waarde van het bedrijf vergroten.

Implementeer veiligheidsmaatregelen om letsel of schade te voorkomen. Dit kan variëren van fysieke veiligheidsmaatregelen tot strikte naleving van industrienormen. Houdt ook de Arbowetgeving in het oog.

Het is belangrijk op te merken dat de effectiviteit van deze strategieën kan variëren en dat het verstandig is om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alle aspecten van aansprakelijkheidsbeperking correct worden behandeld.

_______________________________________________________________________________

Over mij(n kantoor)
Op 1 januari jl. mocht ik vieren dat mijn kantoor alweer 25 jaar bestaat. In die jaren heb ik honderden cliënten mogen ondersteunen, zowel ondernemers als particulieren. Vele honderden zaken zijn door mijn handen gegaan. Er is veel veranderd, niet in het minst door de toenemende digitalisering. Zo werk ik zoveel mogelijk papierloos, overleg ik desgewenst online met mijn cliënten en anderen en maak ik gebruik van de mogelijkheden om mijn cliënten onderweg van dienst te zijn als dat nodig is.

Wat niet is veranderd is dat de mens achter de zaak nog steeds voorop staat. Ik zou mijn werk niet kunnen doen als dat alleen maar zou bestaan uit het achter een beeldscherm zitten en dossiers bestuderen. Juist het verhaal van de mensen waarover die dossiers of zaken gaan interesseren me en maken dat ik gemotiveerd ben om voor ieder mens achter iedere zaak het beste resultaat te verkrijgen of het nu gaat om professionals of 'gewone burgers'. Mijn hart ligt, mede als gevolg hiervan, bij kleine ondernemingen en werknemers. Ik hoop u nog vele jaren te mogen bijstaan. Dank voor uw vertrouwen tot nu toe.

Catharina Mastenbroek