Arbeidsrecht:Juridisch advies over vakantiedagen

In de wet, de arbeidsovereenkomst en eventueel in de cao zijn regels opgenomen over het opnemen van verlofdagen. Als er onenigheid tussen werkgevers en werknemers ontstaat over vakantiedagen, is het soms lastig om erachter te komen wat de regels precies zijn. Juridisch advies bij het opnemen, toekennen en vervallen van vakantiedagen kan soms nodig zijn. Ook bij ontslag, ziekte, zwangerschap en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten kan juridisch advies belangrijk zijn.

Vakantiedagen: alles op een rijtje

In de arbeidsovereenkomst kunnen afspraken opgenomen worden over het aantal vakantiedagen dat een werknemer elk jaar mag opnemen. Dit neemt niet weg dat een werknemer recht heeft op een minimaal aantal verlofdagen op grond van de wet. In de wet zijn zogenaamde dwingendrechtelijke bepalingen over verlof opgenomen. Een werkgever mag dus wel meer, maar niet minder verlofdagen met een werknemer overeenkomen.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen krijgen werknemers?

Een werknemer heeft recht op ten minste vier keer het aantal werkdagen per week. Dit zijn zijn wettelijke vakantiedagen. Bij een vijfdaagse werkweek heeft hij dus recht op twintig vakantiedagen per jaar. Treedt een werknemer pas in de loop van een kalenderjaar in dienst, dan worden de vakantiedagen pro rato berekend.

Bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen

Het is mogelijk dat in de cao of de arbeidsovereenkomst meer verlofdagen worden afgesproken dan het wettelijke minimumaantal. Deze dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Wie bepaalt wanneer de werknemer vakantie opneemt?

De werknemer mag in principe aangeven wanneer hij verlofdagen wil opnemen. Een schriftelijk verzoek van de medewerker kan de werkgever slechts schriftelijk afwijzen als hij daarbij gewichtige redenen aanvoert en dat doet binnen twee weken. Reageert een werkgever later dan twee weken, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de medewerker. Een werkgever kan de aanvraag alleen weigeren als dat problemen oplevert voor het bedrijf, bijvoorbeeld als vakantie wordt aangevraagd tijdens een extra drukke periode. Volgens de wet moet de werknemer wel elk jaar minimaal twee weken aangesloten vakantie kunnen genieten.

Mogen werknemers vakantiedagen opsparen?

Werknemers mogen de wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Ze moeten dan wel voor 1 juli van dat jaar worden opgenomen. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel opgespaard worden. Deze komen na vijf jaar te vervallen. Verlofdagen mogen alleen worden uitbetaald als het bovenwettelijke dagen betreft of als de werknemer uit dienst treedt en niet meer in de gelegenheid is om al zijn dagen op te nemen.

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en tijdens ziekte

Tijdens een zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantie-uren op. Dat geldt ook tijdens ziekte. Over de opbouw van bovenwettelijke verlofdagen tijdens ziekte, kunnen andere afspraken gemaakt worden in de arbeidsovereenkomst of cao. Een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt, behoudt de vakantiedagen waarop hij ziek is. Dit zijn dan ziektedagen geworden. De geplande vakantiedagen mag hij op een ander moment opnemen.

Officiƫle feestdagen

In een cao of in het arbeidscontract wordt geregeld of een feestdag een vrije dag is en of het loon van de werknemer wordt doorbetaald. Het is niet wettelijk verplicht werknemers vrijaf te geven op feestdagen. Doorgaans wordt een en ander bij cao geregeld evenals de toeslag die moet worden betaald als een werknemer onverhoopt toch op een dergelijke feestdag moeten werken. Een werkgever kan wel bepalen dat werknemers verplicht vrij zijn op officiĆ«le feestdagen. 

NEEM CONTACT OP VOOR JURIDISCH ADVIES