Arbeidsovereenkomst laten maken of meer informatie?

In de arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer de afspraken over hun arbeidsrelatie vast. Wat er wel en niet mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst en hoe is afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst en of er wel of geen cao geldt. Het arbeidsovereenkomstenrecht is complex. Vraag daarom juridisch advies.

Snel een concept arbeidsovereenkomst
• Alles goed geregeld, geen verrassingen in de toekomst
• Maak geen onnodige kosten 

De arbeidsovereenkomst

Als u een arbeidscontract sluit, wilt u zo goed mogelijk afspreken welke regels er gelden. Een heleboel regels zijn echter al vastgelegd in de wet. Daar kunt u niet van afwijken. Doet u dit toch, dan gelden deze afspraken niet. We noemen dit regels van dwingend recht. Regels waarvan u wel mag afwijken zijn van regelend recht.

Proeftijd

Wat zijn de regels voor het opnemen van een proeftijd in de arbeidsovereenkomst?  Bij contracten van korte duur (6 maanden of minder) mag geen proeftijd overeengekomen worden. Bij contracten tussen de 6 maanden en de 2 jaar, mag 1 maand proeftijd overeengekomen worden. De maximale proeftijd is 2 maanden. Ook worden er eisen gesteld aan de wijze van overeenkomen van de proeftijd en mag die niet gelden als de werkgever al op de hoogte is van de kwaliteiten van de werknemer. De gevolgen van het niet juist overeenkomen van een proeftijd kunnen groot zijn. De werkgever kan zich er niet op beroepen en moet een ontslagprocedure in gang zetten om alsnog van zijn werknemer af te komen. Laat uw arbeidsovereenkomst checken voordat u uw handtekening zet. 

Wat is regelend en wat is dwingend recht?

Het arbeidsrecht strekt in veel gevallen tot bescherming van de zwakkere partij. De werknemer wordt in het algemeen als zodanig beschouwd. Om die reden kent de wet dwingendrechtelijke bepalingen. Daar mogen werkgever en werknemer niet vanaf wijken. Ook zijn er bepalingen van regelend recht. Daar mag, onder omstandigheden, wel vanaf worden geweken. Een werkgever mag de pauze van een werknemer bijvoorbeeld niet schrappen of inkorten, zelfs niet als de werknemer daarmee instemt. De regels hieromtrent zijn van dwingend recht. Wanneer mag in een cao worden afgeweken van de wet? Bent u voldoende op de hoogte? Zo niet, laat uw arbeidsovereenkomsten opstellen of checken door een jurist. Het kan u veel geld en ongemak besparen.

Wist u dat een werknemer helemaal niet op de overeengekomen plaats het aantal overeengekomen uren hoeft te werken? U bent dit misschien wel overeengekomen, maar de wet geeft een werknemer mogelijkheden om de zaken anders geregeld te krijgen.
Dat klinkt misschien een beetje vreemd en misschien schrikt u hier wel van. In de arbeidsovereenkomst staat toch op welke werkplek en hoeveel uren een werknemer moet werken? Toch is dat niet het hele verhaal. In de Wet aanpassing arbeidsduur is geregeld dat een werknemer of ambtenaar die 26 weken in dienst is zijn werkgever kan verzoeken om aanpassing van zijn arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd. De werkgever moet dit verzoek honoreren tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Dit is een van de uitzonderingen die in de wet zijn vastgelegd op wat partijen die een arbeidsrelatie met elkaar aangaan overeen kunnen komen. 
Opstellen of checken arbeidsovereenkomst

Als u uw arbeidsovereenkomsten laat opstellen of van te voren laat nakijken door een arbeidsrechtjurist kunt u zich als werkgever of werknemer veel geld, ongemak en energie besparen. Neem contact op voor juridisch advies