Arbeidsrecht: zieke werknemer 

Wat gebeurt er als uw werknemer tijdelijk of blijvend geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt of als u die werknemer bent? Er gelden tal van regels op het gebied van arbeidsongeschiktheid in de arbeidsrelatie. De Wet verbetering poortwachter legt aan werkgever en werknemer verplichtingen op die zien op re-integratie van de werknemer waar mogelijk. Toch is het soms helaas zo dat een werknemer niet terug kan keren in zijn eigen functie of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft. Het gaat om complexe regelgeving met grote gevolgen. Goed juridisch advies over de regels die gelden bij ziekte van een werknemer is soms hard nodig.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid: Een werknemer is vaak of langdurig ziek. Dat is vervelend, niet alleen voor hem of haar, maar ook voor de onderneming en vaak ook voor collega's.

- U moet de regels omtrent arbeidsongeschiktheid kennen.

- U wit weten hoe een werknemer na arbeidsongeschiktheid weer inzetbaar kan worden.

- Is dat niet mogelijk? Dan hebt u inzicht nodig in hoe het verder gaat in het geval van arbeidsongeschiktheid.

Het arbeidsongeschiktheidsrecht zit complex in elkaar. Advies van een ervaren arbeidsrechtjurist kan u de weg wijzen in het woud van regels, van rechten en verplichtingen.  


Zieke werknemer?

Als uw werknemer ziek wordt of als u een zieke werknemer bent, wilt u graag weten wat de regels omtrent ziekteverzuim zijn. Als werkgever wilt u uw werknemer zo snel mogelijk weer gezond aan het werk hebben. De Wet verbetering poortwachter bevat regels om werkgever en werknemer aan te sporen om er alles aan te doen om de werknemer weer gezond aan het werk te krijgen. Daarnaast hebt u te maken met de Arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 is gewijzigd. Weet u welke verplichtingen u als werkgever of werknemer hebt?
Is een arbodienst verplicht of niet?
Sinds 1 juli 2017 bepaalt de Arbeidsomstandighedenwet dat iedere werkgever een arbodienst moet hebben. Werknemers moeten zich tot een bedrijfsarts kunnen richten. Deze dient ook betrokken te zijn bij de begeleiding van zieke werknemers. Bovendien moet iedere werkgever zijn werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Wilt u meer weten over de veranderingen in de Arbeidsomstandighedenwet? Neemt u dan contact met mij op.
Ziekteverzuimreglement
Voor werkgevers is het verstandig een ziekteverzuimreglement op te stellen en dat aan de werknemers uit te reiken. Weliswaar gelden alle regels uit de Wet verbetering poortwachter en andere regels waar werkgevers en werknemers zich tijdens ziekte aan moeten houden ook zonder zo'n reglement, maar het schept een hoop duidelijkheid tussen partijen als er een ziekteverzuimreglement is dat in duidelijke taal opsomt waar partijen zich aan moeten houden. Zo kan bijvoorbeeld het loon van een zieke werknemer bij niet nakoming van de wettelijke regels worden opgeschort. In het ziekteverzuimreglement kunnen de verschillende stappen in het ziekteverzuimproces worden beschreven: binnen zes weken bezoek aan de bedrijfsarts, probleemanalyse, plan van aanpak, regels na 1 jaar ziekte, korting op loon en dergelijke.
Loonkorting bij (langdurige) ziekte
Werkgevers zijn verplicht hun werknemers door te betalen tijdens ziekte. Dit hoeft echter geen 100% van het loon te zijn. Werkgevers mogen een loonkorting uitvoeren en wel tot 30%. In veel cao's zijn echter gunstigere regels opgenomen voor werknemers. Vaak staat daarin dat werknemers gedurende het eerste ziektejaar 100% loon betaald krijgen. Daarna kan er dan een korting plaatsvinden tot maximaal 30%.
Twee jaar ziek en dan ....
Als een werknemer twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Het UWV neemt die dan over. De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Wanneer een werknemer uit dienst gaat, moet de werkgever echter een transitievergoeding betalen. Tegenwoordig laten werkgevers de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte daarom nogal eens in stand. De loonbetalingsverplichting is immers toch komen te vervallen. Toch zitten hier wel wat haken en ogen aan.