Het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst

Wat geldt er voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Er zijn regels op het gebied van aantal, duur, manier van beeindigen, manier van voortzetten. Een fout is snel gemaakt voor wie zich niet laat informeren over de ketenbepaling, de aanzegplicht, de regels over proeftijd en meer. Vraag juridisch advies.

Einde tijdelijke arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarbij van te voren wordt overeengekomen wanneer deze eindigt. Het moment waarop de overeenkomst eindigt moet objectief te bepalen zijn. Partijen kunnen overeenkomen dat de overeenkomst op een bepaalde datum eindigt. Ze kunnen echter ook overeenkomen dat de overeenkomst eindigt als een bepaald project is voltooid of als een zieke werknemer die wordt vervangen zijn werkzaamheden weer oppakt.

De hoofdregel is dat de arbeidsovereenkomst eindigt na afloop van de overeengekomen periode. Opzegging is niet vereist, tenzij partijen anders overeenkomen. Er is geen toestemming nodig van het UWV en er gelden geen opzegverboden zoals het verbod om op te zeggen bij ziekte, zwangerschap en dergelijke. De werknemer wordt hiermee dus niet erg beschermd, zoals dat wel geldt bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Om die reden heeft de wetgever beperkingen gesteld aan het aantal en de duur van aansluitende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op.

De aanzegplicht
Op 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid van kracht geworden. Bij die wet is een nieuwe regel ingevoerd met betrekking tot het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever moet sindsdien tijdig aanzeggen aan de werknemer of hij de arbeidsovereenkomst zal voortzetten. Dat moet hij een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doen. De aanzegging moet de mededeling behelzen of de overeenkomst wordt voortgezet en als dat het geval is, onder welke voorwaarden dat gebeurt. Voor arbeidsovereenkomsten die niet op een kalenderdatum eindigen maar bijvoorbeeld als een zieke werknemer terugkeert, geldt de aanzegplicht niet.

Niet nakomen aanzegplicht
Als de werkgever zijn aanzegplicht niet nakomt, is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon voor een maand. Als hij de verplichting niet tijdig nakomt, dan is hij de vergoeding pro rato verschuldigd. Voortzetting van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan zowel stilzwijgend als expliciet geschieden. Het voert te ver om daar in dit kader op in te gaan. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met mij op.