Algemene voorwaarden en privacy

Als u van onze diensten gebruik wilt maken, bent u van harte welkom. We hanteren een aantal spelregels die in de algemene voorwaarden staan beschreven. Lees de algemene voorwaarden goed door. Wij stellen de algemene voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst met onze clienten aan hen ter hand. Zo kunt u lezen welke voorwaarden van toepassing zijn op de adviesovereenkomst die wij aangaan. Voor vragen over deze algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen. Zo hebben beide partijen duidelijkheid over de afspraken die gelden en kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Uiteraard denken wij ook aan de privacy van onze clienten. Als u juridisch advies inhuurt, gaat het het vaak om persoonlijke zaken. U kunt ervan op aan dat wij uw gegevens niet delen met derden, tenzij wij dit uitdrukkelijk met u overeenkomen. Wij hebben een privacyreglement en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hieronder vindt u zowel onze algemene voorwaarden als ons privacyreglement. Lees u ook even de disclaimer.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Mr. C.H. Mastenbroek, zakelijk en juridisch advies,  Pruimenlaan 102, 1185 RZ Amstelveen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam op 26 februari 1999 onder  nummer 34109864  

Artikel 1: toepasselijkheid
A. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en diensten van welke aard dan ook voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
B. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. Indien de wederpartij de door hem of haar gehanteerde algemene voorwaarden  
met uitsluiting van onze algemene voorwaarden van toepassing verklaart, wordt het plaatsen van een opdracht bij Mr. C.H. Mastenbroek geacht te omvatten een acceptatie van onze algemene voorwaarden  onder gelijktijdige intrekking van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden.  
Artikel 2: aanbiedingen, tarieven, facturering
A. Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen na de datum van aanbieding doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Tarieven zijn netto en exclusief BTW tenzij anders aangegeven.  
B. Facturering geschiedt tegen de tarieven die gelden op de datum van uitvoering van de opdracht.
Artikel 3: opdrachten
A. Overeenkomsten komen tot stand door onze uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge aanvaarding.
B. Zonodig wordt de opdracht schriftelijk bevestigd met een beschrijving van de opdracht.
C. Wij voeren de opdracht met zorg uit en op een wijze, waarvan wij op grond van onze deskundigheid verwachten dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Wanneer wij vaststellen dat meer werk zal moeten  
worden verricht dan verwacht en dit zal leiden tot een hogere declaratie dan was afgesproken, treden wij zo spoedig mogelijk in overleg met de opdrachtgever teneinde terzake nadere afspraken te maken.  
D. Indien wij niet op de afgesproken datum met de werkzaamheden kunnen beginnen, dan wel de werkzaamheden moeten onderbreken door omstandigheden gelegen in de risicosfeer van de opdrachtgever,  
dient opdrachtgever de kosten en andere schade die wij daardoor lijden te vergoeden.
E. Wij zijn gerechtigd (een deel van) de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. In een dergelijk geval blijven wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.  
Artikel 4: duurovereenkomsten
A. Duurovereenkomsten, waaronder begrepen abonnementen, worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door de opdrachtgever uitsluitend door opzegging bij aangetekend schrijven worden beëindigd, met  inachtname van een opzegtermijn van een maand.  
B. Duurovereenkomsten kunnen door ons, zonder opgave van redenen, worden beëindigd met inachtname van een opzegtermijn van een maand.  
Artikel 5: annulering en wijziging
A. Annulering van een opdracht door opdrachtgever is slechts mogelijk bij aangetekend schrijven en uitsluitend in die gevallen waarbij aan de opdracht nog geen uitvoering is gegeven. Alsdan is de opdrachtgever 15 %  van de opdrachtsom verschuldigd als annuleringskosten, onverminderd de verplichting tot volledige  vergoeding van door ons gemaakte kosten. 
B. Indien dat mogelijk is, zulks naar onze beoordeling, kunnen op verzoek van en in overleg met de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht worden aangebracht.  
Artikel 6: betaling
A. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op onze bankrekening, zonder verrekening, aftrek of compensatie door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook.  
B. Indien opdrachtgever de aan ons verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, en ook niet is overgegaan na een schriftelijke aanmaning daartoe, behoudt Mr. C.H. Mastenbroek zich het recht  voor, het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de  opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten  komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15 % van de hoofdsom  bedragen, met een minimum van f. 300,--.  
Artikel 7: Informatieverstrekking en medewerking van opdrachtgever  
De opdrachtgever zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. Adviezen en werkzaamheden worden op basis daarvan verstrekt c.q. verricht, waarbij wordt  uitgegaan van de juistheid en de volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.  
Artikel 8: overmacht
Indien sprake is van wijziging van omstandigheden aan onze kant, dan wel aan de zijde van opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de inhoud van de overeenkomst in wederzijds overleg te wijzigen of, indien dit niet tot  
overeenstemming leidt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laat onverlet de  
betalingsverplichtingen van opdrachtgever indien door ons reeds met de werkzaamheden is aangevangen en over dat deel van de werkzaamheden die door ons zijn uitgevoerd.  
Artikel 9: aansprakelijkheid
A. Ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, dan wel voor uit die opdracht voortvloeiende geleden of nog te lijden schade door opdrachtgever, op welke wijze en in welke vorm dan ook waaronder begrepen schade  geleden of nog te lijden door derden, kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  
B. Indien mocht blijken dat aansprakelijkheid niettemin moet worden aangenomen, zijn wij slechts aansprakelijk tot de hoogte van het overeengekomen bedrag waarvoor de opdracht werd uitgevoerd.  
Artikel 10: vertrouwelijkheid
Alle informatie en gegevens die door opdrachtgever aan ons in het kader van de uitvoering van de opdracht worden verstrekt, zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en zullen derhalve niet zonder toestemming  aan derden ter inzage worden gegeven, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.  
Artikel 11: toepasselijk recht en jurisdictie
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, en die niet in der minne kunnen worden beslecht, worden ter  berechting voorgelegd aan een bevoegd rechtscollege in Nederland.  
Mw. Mr. C.H. Mastenbroek

PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies verwerkt persoonsgegevens over u  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :
onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders  of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden  ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke  toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  
mailto:jurad@mrmastenbroek.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben:
Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de  volgende doelen:  
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  voeren  
- Om diensten te verlenen
- Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij  hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor  onze belastingaangifte.  

Hoe lang we gegevens bewaren:
Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies zal uw persoonsgegevens niet langer  bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden  verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tot 2 jaar na afloop van een zaak of procedure, tenzij langer noodzakelijk is en 7 jaar voor gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. 

Delen met anderen:
Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en  zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze  overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die  uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om  te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies blijft verantwoordelijk voor deze  
verwerkingen. 

In kaart brengen websitebezoek:
Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies gebruikt alleen technische en functionele  cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een  klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de  technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook  
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies  door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast  kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U  kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jurad@mrmastenbroek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Beveiliging:
Mr. Mastenbroek, Zakelijk en Juridisch Advies neemt de bescherming van uw gegevens  serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. 
.


Disclaimer
Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Deze website bevat links naar externe websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor en hebben geen controle over de inhoud van die websites. 
.