Zieke werknemer?

Niemand wil het, toch gebeurt het. Welke regels gelden er bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer? De Wet verbetering poortwachter regelt gedetailleerd aan welke regels werkgever en werknemer zich moeten houden teneinde re-integratie van de werknemer te bespoedigen. Soms lukt het niet de werknemer terug te laten keren in zijn eigen functie of blijft hij geheel of gedeeltelijk ongeschikt zijn werk te hervatten. De gang van zaken tijdens het ziekte- en re-integratieproces is complex.  Na twee jaar ziekte kan de werkgever de werknemer ontslaan. Niet altijd gebeurt dat. Werkgevers moeten immers een transitievergoeding betalen en zien daar nogal eens tegenop. Zowel een werknemer als een werkgever kan behoefte hebben aan juridische hulp. 

Zieke werknemer

Als uw werknemer ziek wordt of als u een zieke werknemer bent, wilt u graag weten wat de regels omtrent ziekteverzuim zijn. Als werkgever wilt u uw werknemer zo snel mogelijk weer gezond aan het werk hebben. De Wet verbetering poortwachter bevat regels om werkgever en werknemer aan te sporen om er alles aan te doen om de werknemer weer gezond aan het werk te krijgen. Daarnaast hebt u te maken met de Arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 is gewijzigd. Weet u welke verplichtingen u als werkgever of werknemer hebt?

Is een arbodienst verplicht of niet? 

Sinds 1 juli 2017 bepaalt de Arbeidsomstandighedenwet dat iedere werkgever een arbodienst moet hebben. Werknemers moeten zich tot een bedrijfsarts kunnen richten. Deze dient ook betrokken te zijn bij de begeleiding van zieke werknemers. Bovendien moet iedere werkgever zijn werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

Ziekteverzuimreglement 

Voor werkgevers is het verstandig een ziekteverzuimreglement op te stellen en dat aan de werknemers uit te reiken. Weliswaar gelden alle regels uit de Wet verbetering poortwachter en andere regels waar werkgevers en werknemers zich tijdens ziekte aan moeten houden ook zonder zo'n reglement, maar het schept een hoop duidelijkheid tussen partijen als er een ziekteverzuimreglement is dat in duidelijke taal opsomt waar partijen zich aan moeten houden. 


Zo kan bijvoorbeeld het loon van een zieke werknemer bij niet nakoming van de wettelijke regels worden opgeschort. In het ziekteverzuimreglement kunnen de verschillende stappen in het ziekteverzuimproces worden beschreven: binnen zes weken bezoek aan de bedrijfsarts, probleemanalyse, plan van aanpak, regels na 1 jaar ziekte, korting op loon en dergelijke.

Loonkorting bij (langdurige) ziekte 

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers door te betalen tijdens ziekte. Dit hoeft echter geen 100% van het loon te zijn. Werkgevers mogen een loonkorting uitvoeren en wel tot 30%. In veel cao's zijn echter gunstigere regels opgenomen voor werknemers. Vaak staat daarin dat werknemers gedurende het eerste ziektejaar 100% loon betaald krijgen. Daarna kan er dan een korting plaatsvinden tot maximaal 30%.

Twee jaar ziek en dan ....

Als een werknemer twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Het UWV neemt die dan over. De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Wanneer een werknemer uit dienst gaat, moet de werkgever echter een transitievergoeding betalen. Tegenwoordig laten werkgevers de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte daarom nogal eens in stand. De loonbetalingsverplichting is immers toch komen te vervallen. Toch zitten hier wel wat haken en ogen aan. Sinds de regeling die compensatie aan werkgevers biedt voor de transitievergoeding is het in de meeste gevallen aan te bevelen de arbeidsovereenkomst te beeindigen. Lees hier meer over slapend dienstverband.